2012

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 7

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 7
ОБЕРНЕНІ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ ЗАДАЧІ ПРОЦЕСУ МАСОПЕРЕНОСУ В РІЗНОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Ігор Михайлович Присяжнюк, Олена Вікторівна Присяжнюк, Олена Анатоліївна Фурсачик
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕФОРМАЦІЇ В'ЯЗКОПРУЖНИХ ОРТОТРОПНИХ ПЛАСТИН ЗІ ЗМІННОЮ ЖОРСТКІСТЮ PDF (Русский)
Анатолий Федорович Верлань, Рустамхан Алимханович Абдикаримов, Александр Михайлович Корнеев
СПОСОБИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ І ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИСТРОЇВ В ЗАДАЧАХ ДІАГНОСТИКИ PDF (Русский)
Андрей Анатольевич Верлань
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕНОСУ СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ ПРИ СУМІСНІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННІ У НАСИЧЕНО-НЕНАСИЧЕНИХ ҐРУНТАХ В НЕЛІНІЙНІЙ ОДНОВИМІРНІЙ ПОСТАНОВЦІ PDF
Анатолій Павлович Власюк, Тетяна Павлівна Цвєткова
БІЛІНІЙНА АПРОКСИМАЦІЯ ЯДЕР РІВНЯННЯМ ВОЛЬТЕРРА ІІ РОДУ PDF (English)
Dmitro Anatolievich Verlan'
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО МАСИВУ ҐРУНТУ PDF
Тетяна Володимирівна Громадченко, Петро Миколайович Мартинюк
ВІДНОВЛЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СПОТВОРЕНЬ ВИХІДНОГО КАНАЛУ, ПЕРЕДАЧЕЮ БЕЗПЕРЕРВНИХ СИГНАЛІВ PDF (English)
Vitaliy Anatolievich Ivanyuk, Feruza Arslanbekovna Halmuhamedova
РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ СЛАУ PDF (Русский)
Эвгений Юрьевич Карпенко, Оксана Андреевна Наконечная, Рано Мирзахитовна Ирмухаметова
МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ МАЛОЇ РІКИ PDF
Павло Іванович Ковальчук, Олена Станіславівна Демчук
МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ З М’ЯКИМИ МЕЖАМИ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ФУР’Є — ЛЕЖАНДРА — ЛЕЖАНДРА НА СЕГМЕНТІ ПОЛЯРНОЇ ОСІ PDF
Іван Михайлович Конет, Михайло Павлович Ленюк
ЧАСТОТНИЙ СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ СИГНАЛУ НА ВХОДІ ЛІНІЙНОГО ДИНАМІЧНОГО ОБ'ЄКТА PDF (Русский)
Наталья Леонидовна Костьян, Бахром Саидбурханович Аскарходжаев, Вадим Витальевич Понедилок
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СТРАХОВОГО МЕДИЧНОГО ПОЛІСУ В ОДНІЙ БАГАТОСТАДІЙНІЙ МОДЕЛІ PDF
Василь Петрович Марценюк, Ігор Євгенович Андрущак, Наталія Ярославівна Климук
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ГАЗОТУРБІННИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ PDF
Надія Борисівна Марченко, Андрій Володимирович Толбатов
СПОСІБ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ, ОТРИМАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТИВНОЇ СІТКИ PDF
Ірина Юріївна Михайлова
ПРО ОДИН СПОСІБ КЛАСИФІКАЦІЇ СТАТИСТИЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗАДАЧ PDF (Русский)
Иван Владимирович Мирошниченко
ЧУТЛИВІСТЬ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОХИБОК СИСТЕМ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ СИНХРОННИМ ДВИГУНОМ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ PDF
Володимир Іванович Мороз, Петро Андрійович Болкот, Ігор Філатович Снітков, Костянтин Ігорович Снітков
ЗАСТОСУВАННЯ В-СПЛАЙНОВИХ ВЕЙВЛЕТІВ ДЛЯ РОЗВ'ЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ФРЕДГОЛЬМА-ГАММЕРШТЕЙНА ІІ РОДУ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB PDF (Русский)
Людмила Викторовна Мосенцова
АЛГОРИТМ МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ ПРОЦЕСІВ В АТМОСФЕРІ PDF (Русский)
Lidiya Alekseevna Mytko
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ КЕРУЮЧОГО ВПЛИВУ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА БУРОВОЇ ЛЕБІДКИ ЛБ 650 Е PDF
Микола Сафронович Нікорюк, Володимир Олександрович Есауленко, Василь Миколайович Карпенко
ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ ГЕОКОСМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ PDF (Русский)
Мухтарбай Отелбаев, Ержан Нураханович Сейткулов
ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕГАУСІВСЬКИХ КОРЕЛЬОВАНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Володимир Васильович Палагін, Олександр Віталійович Палагін
МЕТОД РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ИДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ФІЛЬТРАЦІЇ АНОМАЛЬНИХ РІДИН В ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF (Русский)
Сергей Анатольевич Положаенко
ПОБУДОВА БАГАТОКАНАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ З УРАХУВАННЯМ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ ДАТЧИКІВ PDF (Русский)
Михаил Федорович Сопель, Татьяна Александровна Носик
АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ PDF (English)
Aleksandr Alekseevich Sytnik
УДОСКОНАЛЕННЯ АДАПТИВНОГО МЕТОДУ ПОБУДОВИ СІТОК ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ З НЕСТАЦІОНАРНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЕНЕРГІЇ PDF (Русский)
Валерия Анатолиевна Третьяк
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
Володимир Анатолійович Федорчук, Костянтин Миколайович Ключка, Сергій Юрійович Протасов
НЕЧІТКА ЕКСПЕРТНО-МОДЕЛЮЮЧА СИСТЕМА ЯК ЗАСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ «ВИКЛАДАЧ — КОМП’ЮТЕР — СТУДЕНТ» PDF
Ірина Євгенівна Фільо
НЕВУЗЛОВІ ПАРАМЕТРИ І АДЕКВАТНІ МОДЕЛІ СЕРЕНДИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF (Русский)
Анатолий Никифорович Хомченко, Екатерина Викторовна Рым
ВИКОРИСТАННЯ ДОМЕН-НЕЗАЛЕЖНОГО ДІАЛОГОВОГО ВІКНА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ PDF (English)
Igor Alekseevich Chimir, Yuriy Olegovich Furtat
ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СИСТЕМ З ІМПУЛЬСНИМИ ВЗАЄМОДІЯМИ ПРИ НЕЛОКАЛЬНИХ КРАЄВИХ УМОВАХ PDF (Русский)
Ягуб Амияр Шарифов
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІМПУЛЬСНОГО РЕЖИМУ ЗБУДЖЕННЯ ФЕРОЗОНДА PDF (Русский)
Валерий Владимирович Яковенко, Виктор Владимирович Букреев, Ирина Анатолиевна Берёзкина