Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, або  RTF.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 10-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів


Вимоги до оформлення статей у науковий збірник "Математичне та комп’ютерне моделювання"

Структура статті.

На першій сторінці в точному порядку слід вказувати: 

1) УДК

2) ініціали і прізвища авторів з вказівкою наукового ступеня, повної назви організації, в якій виконана робота, Е-mail;

3) назва статті (шрифт Arial 10 пт., жирний,  розміщення по центру, не допускаються перенесення);

4) анотація мовою статті (1800-2000 символів із пробілами);

5) ключові слова мовою статті;

6) основний текст статті;

7) список використаних джерел;

8) назва статті англійською мовою (якщо мова статті англійська – українською);

9) текст анотації англійською мовою (якщо мова статті англійська – українською);

10) ключові слова англійською мовою (якщо мова статті англійська – українською).

Стаття повина мати таку структуру:

  • у вступі приводяться постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, формулювання мети статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подаль­ших розвідок з даного напряму.

У статті необхідно висвітлити можливості та перспективи застосування моделей чи методів до розв’язування практичних задач.

Обсяг статті — до 20 сторінок формату А5, коротких повідомлень — від 4 до 6 сторінок. Шрифт Times New Roman 10 пт. Стиль «Обычный»; інтервал 1,0; абзацний відступ — 1 см.; вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 24 мм;  праве, верхнє, нижнє — 18 мм. В тексті не допускається вирівнювання пропусками.

Таблиці потрібно нумерувати за порядком згадування. На них повинно бути посилання в тексті. Номер таблиці вказується в окремому рядку з вирівнюванням по правій стороні. Назви таблиць розміщуються над таблицею з вирівнюванням по центру. Мінімальний розмір шрифту в таблицях — 8 пт.

Сканування рисунків виконується з роздільною здатністю не меншою 300 dpi. Рисунки зберігаються у форматі jpg або tif. Не допускається використання рисунків з виділенням елементів кольором. Товщина ліній (із врахуванням масштабування) не повинна бути меншою 0,7 пт. Рисунки розташовується по центру. Нумерація рисунків здійснюється відповідно до порядку згадування в тексті. Всі надписи на рисунку повинні бути чіткими і за розміром не менші 8 пт. Нумеровані підписи розміщуються під рисунком з позначенням «Рис. », далі вказується номер рисунка і текст підпису:3 – нижня межа значень α

Формули створюються в редакторі Microsoft Equation 3.0 або MathType. Формули, на які є посилання в тексті, повинні мати наскрізну нумерацію. Номер формули друкується в круглих дужках біля краю правого поля. Формула розміщується по центру. Розмір основного шрифту редактора формул — 10 пт. Розміри символів у формулах: звичайний — 10 пт, великий — 16 пт, дрібний — 11 пт, великий індекс — 9 пт, дрібний індекс — 7 пт. Не допускається масштабування формульних об’єктів.

Посилання на використані джерела в тексті виконуються за зразком: [2, с. 364—367; 5, с. 127; 7—9; 12], де перше число — номер джерела в списку використаних джерел, число після коми — номер сторінки (діапазон сторінок задається через тире), декілька джерел відділяються крапкою з комою або тире. Якщо у посиланні вказуються номери сторінок, то у відповідному джерелі списку використаних джерел сторінки не вказуються.

Документ зберігається у форматі rtf або doc. Ім’я подається транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Petrenko(-Chubenko).

Наукова стаття, рецензія доктора наук з відповідної спеціальності без зазначення прізвищ(а) авторів(а) (pdf або jpg) подаються через сайт збірника та надсилаються в електронному варіанті за адресою  mcm@kpnu.edu.ua з поміткою теми як прізвище автора(ів), наприклад, Petrenko.

До статті додаються:

• Відомості про авторів українською та англійською мовами (прізвище, ім'я та по батькові повністю, ORCID, вчене звання, науковий ступінь, посада і місце роботи, місто, Е-mail, номер телефону, назва статті);

• Завірена рецензія без зазначення прізвищ(а) авторів(а), підписана доктором наук з відповідного профілю.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.