DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2019-19.101-107

Високопродуктивні матричні та потокові перемножувачі цифрових даних

Ярослав Миколайович Николайчук, Наталія Ярославівна Возна, Володимир Михайлович Грига, Борис Борисович Круліковський, Аліна Ярославівна Давлетова

Анотація


Запропоновані алгоритми та структури високопродуктивних матрично-потокових перемножувачів багаторозрядних двійкових чисел, в яких застосовні компоненти з мінімаксними характеристиками часової, апаратної та структурної складності. Розроблений алгоритм матричного виконання операцій множення згідно структури перемножувача Брауна, який реалізує виконання операції додавання в однорозрядному повному двійковому суматорі та формування переносів за мінімально досяжний інтервал часу — один мікротакт. Розроблений алгоритм та структура потокового матричного перемножувача з високим рівнем розпаралелення обчислювальних операцій, в якому процеси завантаження кодів перемножуваних двійкових чисел відбуваються паралельно з процесами матричного перемноження та зчитування результатів множення у попередньому циклі. У порівнянні з відомими структурами потокові перемножувачі дозволяють суттєво зменшити число входів/виходів мікроелектронних кристалів, які реалізують операції перемноження багаторозрядних двійкових чисел

Повний текст:

PDF

Посилання


Цилькер Б. Я., Орлов С. А. Организация ЭВМ и систем : учебник для вузов. Питер, 2006. 668 с.

Мельник А. О. Архітектура комп’ютера. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. 470 с.

Самофалов К. Г., Романкевич А. М., Валуйский В. Н., Каневский Ю. С., Пиневич М. М. Прикладная теория цифровых автоматов. Киев : Вища шк. Головное изд-во, 1987. 375 с.

Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk. Methods of effective protection of information flows. Ternopil : Ternograf, 2014. 308 p.

Николайчук Я. М., Возна Н. Я., Пітух І. Р. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем : навчальний посібник. Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2010. 302 c.