ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ШАРУ ҐРУНТУ ВІД РАДІОНУКЛІДІВ ПРИ ЇХ ВЕРТИКАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Оксана Петрівна Остапчук Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2010-4.162-172

Ключові слова:

фільтрація сольових розчинів, масоперенос, крайова задача, математична модель, чисельний розв’язок монотонна різницева схема, очищення, радіонукліди.

Анотація

Розглядається задача очищення горизонтального шару ґрунту від радіонуклідів при їх вертикальній міграції. Побудовано дві математичні моделі задачі залежно від вигляду коефіцієнта фільтрації. Чисельний розв’язок відповідних крайових задач отримано методом скінченних різниць. На основі аналізу проведених чисельних експериментів показано суттєву відмінність у проходженні процесу масопереносу для випадку фільтрації сольового розчину в порівнянні з масопереносом на фоні фільтрації чистої води.

Посилання

Власюк А. П. Числове моделювання однієї задачі про утилізацію радіонуклідів / А. П. Власюк, О. П. Остапчук // Тез. доп. Міжнародної школи-семінару Прогнозування та прийняття рішень в умовах невизначеності. — Мелітополь, 2005. — С.111—113.

Власюк А. П. Числове моделювання міграції радіонуклідів при горизонтальній фільтрації підземних вод / А. П. Власюк, О. П. Остапчук // Тез. доп. Міжнародної школи-семінару «Прогнозування та прийняття рішень в умовах невизначеності». — Східниця, 2006. — С. 180—181.

Власюк А. П. Математичне моделювання задачі про утилізацію радіонуклідів в шарі ґрунту / А. П. Власюк, О. П. Остапчук // Тез. доп. Міжн. конф. ім. акад. М. Кравчука. — К., 2006. — С. 57.

Веригин Н. Н. Диффузия и массообмен при фильтрации жидкостей в пористых средах / Н. Н. Веригин, Б. С. Шержуков // Развитие исследований по теории фильтрации в СССР (1917—1967). — М. : Наука, 1969. — С. 237—313.

Сергиенко И. В. Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных средах / И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий, В. С. Дейнека. — К. : Наук. думка, 1991. — 432 с.

Ляшко С. И. Оптимизация и математическое моделирование массопереноса подземных вод. / С. И. Ляшко. — К. : Наук. думка, 1998. — 256 с.

Бурак Я. Й. Вихідні положення математичної моделі гетеродифузного переносу радіонуклідів у приповерхневих шарах Землі / Я. Й. Бурак, Э. Я. Чапля // Доп. НАН України. — 1993. — № 10. — С. 59—63.

Чапля Є Я. Фізико-математичне моделювання гетеродифузного масопереносу. — НАН України, центр матем. моделювання Ін-ту прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача / Є. Я. Чапля, О. Ю. Чернуха. — Львів : СПОЛОМ, 2003. — 128 с.

Власюк А. П. Чисельне дослідження одновимірної задачі масопереносу сольових розчинів у ґрунтових масивах / А. П. Власюк, О. П. Остапчук // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. наук. — 2004. — Вип. 4. — С. 228—237.

Власюк А.П. Експериментальні дослідження деяких параметрів фільтрації сольових розчинів в піщаних ґрунтах / А. П. Власюк, М. Т. Кузло // Меліорація і водне господарство. Міжвідомчий темат. наук. зб. — К., 2000. — Вип. 87. — С. 43—46.

Самарский А. А. Теория разностных схем. — 3-е изд. / А. А. Самарский. — М. : Наука, 1989. — 616 с.

Власюк А. П. Монотонна різницева схема для нелінійного одновимірного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну / А. П. Власюк, О. П. Остапчук., О. М. Степанченко. // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. наук. — 2005. — Вип. 2. — С. 188—197.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-05-15