ЗАСТОСУВАННЯ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ДРЕЙФУ ФУНКЦІЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТЕРМОПАР

Валерій Олександрович Єрьоменко, Орест Володимирович Кочан

Анотація


Розглянуто проблеми, що виникають при моделюванні наслідків процесу деградації електродів термопар — похибки часового дрейфу функції перетворення та похибки від набутої в процесі тривалої експлуатації термоелектричної неоднорідності термоелектродів. Показано, що, при використанні класичного методу найменших квадратів (МНК), отримані при умові рівності нулю вільного члена оцінки моделей є зміщеними. Оцінки параметрів моделей, в яких вільний член не рівний нулю володіють всіма властивостями МНК-оцінок, але вони не мають фізичного змісту.

Ключові слова


метод найменших квадратів; МНК-оцінки параметрів моделі; термопари; похибка від часового дрейфу; похибка від набуто термоелектричної неоднорідності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Manual on the use of thermocouples in temperature measurement. Fourth Edition. Revision of Special Technical Publication (STP) 470B ASTM Publication Code No. (PCN). — 1993. — 312 p.

Вимірювання температури: теорія та практика / Я. Т. Луцик, О. П. Гук, О. І. Лах, Б. І. Стадник. — Львів : Бескид Біт, 2006. — 560 с.

International standard Thermocouples : IEC 584-2. – Geneve, 1982. — (Міжнародний стандарт).

Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення : ДСТУ 2837-94 . — [Чинний від 1986-04-01]. — К. : Держстандарт України, 1994. — (Національний стандарт України).

Оцінка максимальної похибки неоднорідних термопар / О. В. Кочан, Р. В. Кочан, В. Я. Яскілка, Н. М. Васильків // Вісник Тернопільського Державного Технічного Університету. — 2007. — №1. — C. 122–129.

Приборы для измерения температуры контактным способом / [под ред. Р. В. Бычковского]. — Львов : Вища школа, 1979. — 208 с.

Kortvelyessy L. Thermoelement Praxis / L. Kortvelyessy. — Vulkan-Verlag, Essen, 1981. — 498 s.

Southworth D. J. Temperature Calibration with Isotech Block Baths / D. J. Southworth. — Handbook of Isothermal Corporation Limited, 1999.

Васильків Н. Дослідження впли-ву змін профілю температурного поля на похибку вимірювання температури неоднорідними термопарами / Н. Васильків, О. Кочан // Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. — 2010. — №2. — С. 146–154.

Термопары (термоэлектрические преобразователи).— Режим доступу: http://temperatures.ru/pages/termoelektricheskie_termometry.

Cкоропад П.І. Термоперетворювачі з металевих шкел – концепція, нормалізація термоструктурних характеристик, реалізація : автореф. дис. ... докт. техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / П. І. Cкоропад. — Львів, 2003. — 37 с.

Яцишин С. П. Розвиток теоретичних основ та створення методів і алгоритмів мінімізації похибок термоперетворювачів на базі статистичної термодинаміки : автореф. дис. ... докт. тех. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / С. П. Яцишин. — Львів, 2008. — 37 с.

Ромака В. А. Фізичні засади розроблення термоелектричних елементів на основі інтерметалічних напівпровідників: автореф. дис. ... докт. техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / В. А. Ромака. — Львів, 2008. — 36 с.

Бубела Т.З. Достандартизаційні дослідження методу контролю якості термоелектродного дроту : дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Т. З. Бубела. — Львів, 2003. — 147 с.

Столярчук В. П. Ідентифікація статичних та динамічних характеристик термоперетворювачів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин». — Львів, 2012.

А.с. № 352152 СССР. Устройство для измерения температуры / А. А. Саченко, К.М. Обелевская, Л.В. Заничковская, В.А. Кочан.

Каржавин В. А. Влияние термоэлектрической неоднородности на точность измерения температуры термопарами : дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / В. А. Каржавин. — Обнинск, 2010. — 147 с.

United States Patent 3.499.340. 73-1. G01К 15/00. Self calibrating temperature sensing proube and proube — indicator combination / Alf Hundves, G. Henz. — Buschfort, 1968.

Саченко А. А. Измерение температуры датчиками со встроенными калибраторами / А. А. Саченко, В. Ю. Мильченко, В. В. Кочан. — М. : Энергоатомиздат, 1986. — 96 с.

Применение самокалибрующихся термоэлементов с реперным материалом при температурах 500-650 С в парогенераторах / Ф. Бернхард, Д. Богун, С. Августин, Х. Маммен, А. Донин // Вимірювальна техніка та метрологія. — 2003. — № 63. — С. 55–60.

Браилов Э. С. Определение погрешности измерения температуры встроенными термоэлектрическими термометрами / Э. С. Браилов, Ю. А. Скрипник, Г. В. Юрчик // Измерительная техника. — 1986. — № 5. — С. 20–22.

Столярчук В. П. Моделювання роботи термоперетворювача в динамічному режимі / В. П. Столярчук // Вимірювальна техніка та метрологія. Міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів, 2000. — Вип. 57. — С. 85–87.

Мильченко В. Ю. Исследование методов и разработка средств поверки термоэлектрических преобразователей из неблагородных металлов : автореф. дисс. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.15 «Метрологическое обеспечение по отраслям» / В. Ю. Мильченко. — М., 1984. — 25 с.

Чирка М. І. Підвищення точності вимірювання температури термоелектричними перетворювачами в нерівномірних теплових полях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / М. І. Чирка. — Львів, 1997. — 20 с.

Васильків Н. М. Підвищення точності вимірювання температури термопарами в процесі експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Н. М. Васильків. — Львів, 2011. — 20 c.

Пат. № 97464 Україна, МПК G01К 15/00. Термоелектричний перетворювач / О. В. Кочан, Р. В. Кочан. — Заявл. 22.02.2007.

Саченко А. А. Разработка методов повышения точности и создание систем прецизионного измерения температуры для промышленных технологий : дис. ... доктора техн. наук : 05.11.16 / А. А. Саченко. — Ленинград, 1988. — 278 с.

Березький О.М. Системи вимірювання температури з елементами штучного інтелекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / О. М. Березький. — Львів, 1996. — 20 с.

Патент №50830 Україна, МПК 7 G06F15/18. Спосіб формування навчальної вибірки прогнозуючої дрейф пристрою збору даних нейронної мережі / А. Саченко, В. Кочан, В. Турченко (Україна), В. Головко, Ю. Савіцький (Білорусь), Т. Лаопоулос (Греція). — Заявл. 04.01.2000. Опубл. 15.11.2002. — 14 с.

Васильків Н. М. Вдосконалення метрологічного програмного тесту в комп’ютерних системах вимірювання температури / Н. М. Васильків // Комп’ютинг. — 2010. — Вип. 2. — Т. 9. — С. 175–182.

Кочан Р. В. Тестування інтелектуальних систем збору даних з допомогою метрологічного програмного тесту / Р. В. Кочан // Вісник Національного Університету Львівська Політехніка. Секція Автоматика, вимірювання та керування. — 2004. — №500. — С. 9–18.

Rawlings J. O. Applied Regression Analysis: A Research Tool, Second Edition / J. O. Rawlings, S. G. Pantula, D. A. Dickey. — Springer-Verlag, 1998. — 678 p.

Економетрія (економетрика) / В. О. Єрьоменко, А. М. Алілуйко, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. — 114 с.

Изменения термоэлектрической силы проволок из хромеля и алюмеля при нагреве на воздухе при 800°С продолжительностью до 10000 ч. / Н. А. Рогельберг, Э. Н. Пигидина, Г. Н. Покровская и др. // Сб. исследование сплавов для термопар. Труды института Гипроцветметобработка. – М. : Металлургия, 1969. — Т. ІІІ.

Павлов Б.П. Термоэлектрическая неоднородность электродов термопар / Б.П. Павлов – Москва: Изд-во стандартов, 1979. – 109 с.

Назаренко О. М. Основи економетрики : підбручник / О.М. Назаренко. — 2-ге вид., перероб. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 392 с.

Грубер Й. Эконометрия / Й. Грубер. — К. : Астарта, 1996. — Т. 1. Введение в эконометрию. — 397 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.