Методи реалізації багатокритеріальних бізнес-моделей мультимодальних транспортних підприємств

Автор(и)

  • Артем Гончаров Черкаський державний технологічний університет, Ukraine
  • Сергій Могілей Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2021-22.50-58

Анотація

В умовах глобалізації світової економіки все більш гостро постає проблема якісного транспортного забезпечення підприємницької діяльності. В першу чергу це актуально для великих бізнес-структур, транснаціональних корпорацій та інших суб’єктів господарювання національного та міжнародного масштабу. При цьому процес реалізації логістичних перевезень обов’язково передбачатиме використання багатьох видів транспорту. Особливий науково-практичний інтерес в цьому контексті представляють мультимодальні транспортні перевезення, — тобто, такі перевезення, які передбачають одночасне (паралельне) використання кількох засобів доставки вантажів.

Крім того, в дослідженні велику увагу приділено критеріям оптимізації мультимодальних транспортних перевезень — це, в свою чергу, дає змогу сформулювати досліджувану задачу (модель) як багатокритеріальну задачу оптимізації. Розглянуто ряд відомих методів реалізації такої задачі та окреслено основні особливості їх застосування. Також розкрито питання використання спеціальних програмних засобів для реалізації наведеної бізнес-моделі.

При постановці задачі дослідження бізнес-модель сконструйована максимально універсально — таким чином, щоб результати досліджень можна було поширити на увесь клас аналогічних моделей без внесення суттєвих змін в алгоритм їх реалізації.

Тому об’єктом даного дослідження є бізнес-модель мультимодального транспортного підприємства, а предметом — методи реалізації такої моделі. Мета дослідження полягає у вивченні різноманітних підходів до розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації та аналізі особливостей їх застосування до реалізації прикладних моделей транспортної логістики. В роботі визначено найбільш оптимальний з запропонованих методів та наведено його алгоритм для розв’язання двокритеріальної мультимодальної транспортної задачі. Для демонстрації роботи алгоритму використано як реальні, так і модельні дані.

Посилання

Скриль В. В. Бізнес-моделі підприємства: створення та класифікація. Економіка та управління підприємствами. 2016. № 7. С. 490-497.

Розман А. Бізнес-модель підприємства роздрібної торгівлі. Вісник КНТЕУ. 2014. № 3. С. 15-34.

Криворучко О. М., Сукач Ю. О. Формування бізнес-процесної моделі автотранспортного підприємства. Економіка транспортного комплексу. 2014. Вип. 23. С. 91-103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ektk_2014_23_10.

Войченко Т. О. Моделювання бізнес-процесів як технологія планування витрат на паливно-мастильні матеріали в судноплавних компаніях. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_2_27.

Побережна З. М. Бізнес-модель авіакомпанії як інструмент забезпечення її конкурентоспроможності на ринку авіапослуг. Бізнесінформ. 2019. № 7. С. 190-197.

Su Jun, Przystupa K., Zabolotnii S., Pohrebennyk V., Mogilei S., Gil L., Song Wenguang. Constructing reference plans of two-criteria multimodal transport problem. Transport and Telecommunication. 2021. Vol. 22. № 2. P. 129-140. DOI: https://doi.org/10.2478/ttj-2021-0010.

Гончаров А. В., Могілей С. О. Застосування методу Штейнера для побудо-ви опорних планів мультимодальних транспортних задач. Обробка сигналів і негаусівських процесів: зб. тез доп. учасників восьмої Міжнародної наукової конференції. Черкаси, 2021. С. 93-94.

Гончаров А. В., Могілей С. О. Реалізація мультимодальних транспортних задач в різних програмних середовищах. Вісник ЧДТУ. 2020. № 3. С. 67-74.

Куперман В. В. Методи багатокритеріальної оптимізації виробничої програми підприємства. Вісник ЖДТУ. 2011. № 3 (57). С. 302-307.

Марко М. Я., Цегелик Г. Г. Використання методу послідовних поступок для розв’язування задачі підвищення рентабельності виробництва малого підприємства. Наукові записки. 2017. № 1 (54). С. 141-146.

Триус Ю. В. Сучасні тенденції у розвитку методів і засобів розв’язування оптимізаційних задач. Нові комп’ютерні технології. Кривий Ріг, 2018. Т. XVІ. С. 157-164. URL: https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/-view/¬832/862.

Tryus Y., Geiko A., Zaspa G. Web service for solving optimization problems using swarm intelligence algorithms. II International Conference of Computa-tional Methods in Engineering Science (CMES’17). ITM Web Conf. 2017. Vol. 15. DOI: https://doi.org/10.1051/itmconf/20171502009.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-19