Дослідження показників точності моделей нелінійних динамічних систем

Автор(и)

  • Андрій Прокофьев Національний університет «Одеська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2023-24.56-67

Анотація

Розробка та удосконалення методів розрахунку та контролю процесів функціонування та експлуатаційних режимів технічних систем, в тому числі електронних управляючих та моделюючих засобів, являє собою серйозну наукову проблему, що має актуальне прикладне значення. Проведення розрахунків з метою забезпечення якісної оптимізації параметрів технічних засобів за різними категоріями, організації ефективного виробничого та експлуатаційного контролю можливо лише на основі створення дієвих методів та алгоритмів аналізу процесів функціонування та точності складних структур та принципових схем систем та пристроїв, які проектуються і розробляються. При розробці зазначених методів та алгоритмів виникає комплекс складних наукових задач, розв’язок яких потребує проведення низки наукових досліджень.

Розглядається задача оцінки вплив впливу відхилень параметрів нелінійних динамічних систем на їх рух та показники якості.

Як при аналізі точності динамічних систем, так і при розв’язуванні задач синтезу з умов точності, важливе значення має можливість аналітичного вираження додаткового руху динамічних систем. Отримано та проаналізовано відповідні формули щодо відхилень траєкторій динамічної системи відносно опорної траєкторії та відносно збудженого руху.

Запропоновано методику раціонального визначення вузлів інтерполяції при обчисленні функціоналів від вихідних координат динамічної системи. Методика відноситься до вибору вузлів гаусовських квадратур при обчисленні показників якості динамічних систем з найменшою похибкою обчислень.

Посилання

Касянчук М. М., Якименко І. З., Волинський О. І., Пітух І. Р. Теорія алго-ритмів в розмежованій системі числення. Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Технічні науки, 2011. № 3. С. 265-273.

Николайчук Я. М., Долинюк Т. М. та ін. Теоретичні основи виконання модульних операцій множення та експоненціювання в теоретико-числовому базисі Крестерсона-Раденмахера. Інформатика та матема-тичні методи в моделюванні, 2011. № 3. С. 123-130.

Музиченко В. С. Теорія чутливості: методи та прикладні аспекти. Київ: Либідь, 2016. 284 с.

Мокін, Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Математичні методи ідентифікації динамічних систем. Вінниця: ВНТУ, 2010. 260 с.

Скопецький В. В., Стоян В. А., Кривонос Ю. Г. Математичне моделюван-ня прямих та обернених задач динаміки систем з розподіленими парамет-рами. Київ: Наукова думка, 2002. 458 с.

Івасьєв С. В., Мотанюк О. В. Експериментальне дослідження програмної реалізації методів пошуку оберненого елемента за модулем. Інформатика та математичні методи в моделюванні. 2017. Т. 7. №3. С. 178-186.

Ладанюк А. П., Луцька Н. М., Кишенько В. Д. та ін. Сучасна теорія управ-ління. Київ: Ліра-К, 2019. 372 с.

Кунченко Ю. П. Розробка теорії нелінійних методів опрацювання негаусів-ських сигналів на основі застосування стохастичних поліномів. Праці ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Системи та засоби пере-дачі та обробки інформації» (СЗПОІ-2005). Черкаси: ЧДТУ, 2005. С. 9-11.

Fainzilberg L. S. Mathematical methods for evaluating the usefulness of diag-nostic features. Kiyv: Osvita Ukrainy, 2010. 152 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-10