DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-11.43-50

Аналітичне подання рядів Вольтерри на основі експериментальних даних

Віталій Анатолійович Іванюк, Вадим Віталійович Понеділок

Анотація


У статті розглянуто підхід до побудови математичних моделей у вигляді інтегрального ряду Вольтерри на основі застосування методу найменших квадратів для апроксимації функцій багатьох змінних. Досліджено за допомогою обчислювальних експериментів якість запропонованого підходу.


Ключові слова


апроксимація; функції багатьох змінних; метод найменших квадратів; нелінійні динамічні системи; ядра Вольтерри; Matlab / Simulink.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко И. Ф. Идентификация систем измерений / И. Ф. Бойко, В. В. Турчак // Електроніка та системи упр. — 2009. — № 1. — С. 11–19.

Бахвалов Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков // Бином. Лаборатория знаний. — 2003. — 640 с.

Вольтерра В. Теория функционалов, интегральных и интегро-диффе¬рен-циа¬льных уравнений / В. Вольтерра ; пер. с англ. ; под ред. П. И. Кузне-цова. — М. : Наука, 1982. — 304 с.

Іванюк В. А. Комп'ютерна реалізація детермінованого способу іденти-фікації інтегральних моделей нелінійних динамічних об’єктів / В. А. Іванюк, В. В. Понеділок, В. А. Грищук // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер.: Технічні науки. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. — Вип. 10. — С. 59–67.

Лоран П.-Ж. Аппроксимация и оптимизация / П.-Ж. Лоран ; пер. с франц. — М. : Мир, 1975. — 496 с.

Павленко В. Д. Идентификация нелинейных динамических систем в виде ядер Вольтерры на основе данных измерений импульсных откликов / В. Д. Павленко // Электронное моделирование. — 2010. — Т. 32. — № 3. — С. 3–18.