DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2015-12.50-65

Моделювання фільтраційних полів для одного класу багатошарових фільтрів із кусково-однорідними пористими завантаженнями

Юрій Євгенійович Климюк

Анотація


Розроблено алгоритм числової побудови просторового фільтраційного поля у багатошарових фільтрах із кусково-однорідними пористими завантаженнями, що мають форму двозв’язних областей, обмежених двома еквіпотенціальними поверхнями і двома поверхнями течії та розділених деякими заданими еквіпотенціальними поверхнями на кілька підобластей, які характеризуються різними сталими коефіцієнтами фільтрації. Наведено результати числових розрахунків і здійснено їх аналіз


Ключові слова


фільтраційне поле; алгоритм; фільтр; пористе завантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Бомба А. Я. Нелінійні математичні моделі процесів геогідродинаміки / А. Я. Бомба, В. М. Булавацький, В. В. Скопецький. — К. : Наукова думка, 2007. — 308 с.

Бомба А. Я. Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу «конвекція-дифузія» / А. Я. Бомба, Ю. Є. Климюк, В. В. Скопецький // Доп. НАН України. — 2007. — № 8. — С. 37–44.

Климюк Ю. Є. Числове розв’язання обернених крайових задач на просто-рові конформні відображення криволінійних паралелепіпедів на прямо-кутні / Ю. Є. Климюк, Д. О. Пригорницький // Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. — Рівне : РВВ РДГУ, 2008. — Вип. 5 (14). — С. 104–143.

Климюк Ю. Є. Числове розв’язання обернених крайових задач на просто-рові конформні відображення двозв’язних областей із розрізом на прямо-кутні паралелепіпеди / Ю. Є. Климюк, Д. О. Пригорницький // Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. — Рівне : РВВ РДГУ, 2009. — Вип. 6 (15). — С. 59–71.

Климюк Ю. Є. Побудова алгоритму числового розв’язування просторо¬вих аналогів обернених крайових задач на кусково-конформні відобра¬ження для одного класу кусково-однорідних областей/ Ю. Є. Климюк // Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. — Рівне : РДГУ, 2012. — Вип. 9 (18). — С. 59–73.

Павловский Н. Н. Движение грунтовых вод. Собр. сочинений: В 2 т. / Н. Н. Павловский. — М. ; Л. : Изд- во АН СССР, 1956. — Т. 2. — 771 с.

Развитие исследований по теории фильтрации в СССР (1917-1967) / под ред. П. Я. Полубариновой-Кочиной. — М. : Наука, 1969. — 546 с.

Сівак В. М. Числово-асимптотичне наближення розв’язку просторової модельної задачі процесу видалення залишкового алюмінію при фільтру-ванні через окислювально-відновні завантаження / В. М. Сівак, А. Я. Бомба, Ю. Є. Климюк // Гідромеліорація та гідротехнічне будівниц-тво : зб. наук. праць. — Рівне : НУВГП, 2009. — Вип. 34. — С. 252–261.