DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2015-12.161-172

Математичне моделювання вертикальної міграції радіонуклідів в каталітичному пористому середовищі у нелінійному випадку

Анатолій Павлович Власюк, Віктор Володимирович Жуковський

Анотація


В статті сформульовано постановку та проведено математичне моделювання задачі вертикальної міграції радіонуклідів у каталітичному пористому середовищі в нелінійному випадку. Отримано числовий розв’язок відповідної одновимірної крайової задачі методом скінченних різниць. Проведено серію чисельних експериментів та здійснено їх аналіз


Ключові слова


масоперенесення; очищення; радіонукліди; частинки мікропористої структури; колоїди; каталітичне пористе середовище; метод скінченних різниць

Повний текст:

PDF

Посилання


Развитие исследований по теории фильтрации в СССР (1917-1967) / ред. В. Ентов, С. Нумеров, П. Полубаринова-Кочина, И. Чарный. — М. : Наука, 1969. — 546 c.

Веригин Н. Н. Диффузия и массообмен при фильтрации жидкостей В пористых средах / Н. Н. Веригин, Б. С. Шержуков // Развитие исследований по теории фильтрации в СССР (1917-1967). — 1969. — C. 237–313.

Сергиенко И. В. Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных средах / И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий, В. С. Дейнека. — К. : Наукова думка, 1991. — 432 c.

Ляшко С.И. Оптимизация и математическое моделирование массопереноса подземных вод / С. И. Ляшко. — К. : Наук. думка, 1998. — 256 c.

Власюк А. П. Експериментальні дослідження деяких параметрів фільтрації сольових розчинів у піщаних ґрунтах / А. П. Власюк, М. Кузло // Ме-ліорація та водне господарство : міжвідомчий тематич. наук. зб. — 2000. — Вип. 87. — C. 43–46.

Прохоров В.М. Миграция радиоактивных загрязнений в почвах / В. М. Прохоров ; ред. Р. М. Алексахин. — Энергоиздат, 1981. — 99 c.

Бурак Я. Й. Вихідні положення математичної моделі гетеродифузного переносу радіонуклідів у приповерхневих шарах Землі / Я. Й. Бурак, Є. Я. Чапля // Доп. НАН України. — 1993. — Т. 10. — C. 59–63.

Власюк А. П. Числове моделювання міграції радіонуклідів при горизон-тальній фільтрації підземних вод / А. П. Власюк, О. П. Остапчук // Тез. доп. Міжнародної школи-семінару «Прогнозування та прийняття рішень в умовах невизначеності». — 2006. — C. 180–181.

Bossew P. Modelling the vertical distribution of radionuclides in soil. Part 1: the convection–dispersion equation revisited / P. Bossew, G. Kirchner // Journal of Environmental Radioactivity. — 2004. — Vol. 73, №2. — Р. 127–150.

Recommendations for the characterization of porous solids (Technical Report) / J. Rouquerol, D. Avnir, C.W. Fairbridge [and other] // Pure and Applied Chemistry. — 1994. — Vol.66, №8.

Natarajan N. Radionuclide and colloid co-transport in a coupled fracture-skin-matrix system / N. Natarajan, G. Suresh Kumar // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. — 2010. — Vol. 370, №1-3. — P. 49–57.

Modeling Colloid Attachment, Straining, and Exclusion in Saturated Porous Media / S. A. Bradford, J. Simunek, M. Bettahar [and other] // Environmental Science & Technology. — 2003. — Vol. 37, № 10. — P. 2242–2250.

Cheng T. Colloid-Facilitated Transport of Cesium in Vadose-Zone Sediments: The Importance of Flow Transients / T. Cheng, J. E. Saiers // Environmental Science & Technology. — 2010. — Vol. 44, №19. — P. 7443–7449.

Клименко О. Машина для внесення меліорантів в рідкому стані / О. Кли-менко // Вісник Рівненського державного технічного університету : збірник наукових праць. — 2000. — Вип. 1 (3). — C. 161–166.

Ruckenstein E. Sorption by solids with bidisperse pore structures / E. Rucken-stein, A. Vaidyanathan, G. Youngquist // Chemical Engineering Science. — 1971. — Vol. 26, №9. — P. 1305–1318.

Conner W. C. Fluid transport in nanoporous materials / W. C. Conner, J. P. Fraissard. — Dordrecht, the Netherlands: Springer in cooperation with NATO Public Diplomacy Division, 2006. — 1 online resource (xii, 685.

Петрик М. Математичне моделювання адсорбційного нелінійного масо-переносу в каталітичних пористих середовищах / М. Петрик, Д.М. Михалик // Вісник ТДТУ ім. І. Пулюя. — 2009. — Т. 4. — C. 193–198.

Самарский А. А. Теория разностных схем : учеб. пособие для вузов по спец. «Прикл. математика» / А. А. Самарский. — М. : Наука, 1989. — 616 c.

Демидович Б. П. Численные методы анализа / Б. П. Демидович, И. A. Ма-рон, Э. З. Шувалова. — М. : Наука, 1967. — 368 c.

Gamma E. Design patterns / E. Gamma. — Reading, Mass : Addison-Wesley, 1995. — 395 р.