DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2015-12.173-178

Методи використання онтологічних засобів представлення знань в автоматизованих системах

Майя Володимирівна Білокопитова

Анотація


Представлення знань в автоматизованих системах (зокрема, системах навчання) без врахування предметної області, до якої вони належать, а також особливостей відношень цієї предметної області, не дозволяє ефективно працювати з абазами знань при організації діалогової взаємодії «користувач-система» або при синтезі тестів для перевірки рівня засвоєння знань. Врахування онтології предметної області дає можливість об’єднувати блоки знань в множини (і більш складні структури — наприклад, графи діалогу) для полегшення роботи з ними і забезпечення можливості автоматизації процесів синтезу тестів, формування сценаріїв діалогу користувача з системою тощо


Ключові слова


предметна область, декларативні знання, системи тестування, онтологія, методики онтології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Яценко В. В. Дослідження та розробка методів і засобів представлення знань та прийняття рішень в інформаційних системах учбового призна-чення : дис. … канд. техн. наук : 05.25.05 / В.В. Яценко. — К., 1994. — 17 с.

Журавльова С. І. Проблеми типології текстів наукового стилю / С. І. Жу-равльова, С. В. Подолкова // Науково-методичний збірник. — К. : НМЦ МОН України, 1998. — Вип. 13. — С. 294–302.

Чаковская М. С. Текст как сообщение и воздействие / М. С. Чаковская. — М., 1986.

Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем / А. И. Уемов. — М. : Мысль, 1978. — 271 с.

Поспелов Д. А. Ситуационное управление: теория и практика / Д. А. По-спелов. — М. : Наука, 1986. — 288 с.

Полат Е. С. Педагогические технологии дистанционного обучения / Е. С. Полат // УСиМ. — 2004. — № 4. — С. 62–69.

Эволюционные методы компьютерного моделирования / А. Ф. Верлань, В. Д. Дмитренко, Н. И. Корсунов, В. А. Шорох. — К. : Наук. думка, 1992. — 255 с.

Чмир І. О. Моделювання систем в середовищі UML (Unified Modeling Language) : навчальний посібник / І. О. Чмир, М. Ф. Ус. — Черкаси : Ре-дакційно-видавничий відділ Черкаської академії менеджменту, 2003. — 82 с.

Верлань А. Ф. Объектно-ориентированное моделирование : учебное по-собие / А. Ф. Верлань, И. А. Чмырь. — Одесса : НАДУ, 2005. — 243 с.

Ус М. Ф. Агентна модель групової системи підтримки прийняття рішень в економіці / М. Ф. Ус, Г. О. Ус, З. М. Гадецька // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 7 (37). — С. 185–191.

Палагин А. В. Построение онтологии предметной области «Интеллекту-альные информационные системы» / А. В. Палагин, Ю. С. Яковлев // УСиМ. — 2005. — № 6. — С. 18–27.

Основы теории интеллектуальных систем обучения : учебное пособие / И. А. Чмырь, М. Ф. Ус, А. В. Пискун, Н. В. Кальмус. — Одесса : Изда-тельский Центр ОГАХ, 2001. — 124 с.

Когнитивное управление в интеллектуальных обучающих системах / А. Ф. Верлань, М. Ф. Ус, А. В. Пискун, В. А. Федорчук. — Черкассы : Ре-дакционно-издательский отдел Черкасского института управления, 2002. — 104 с.

Яловец А. Л. О методе прямого вывода на И/ИЛИ-сетях / А. Л. Яловец // Научно-теоретический журнал «Искусственный интеллект». — 2000. — № 3. — С. 361–370.

Гадецька З. М. Онтологічні підходи до оцінки когнітивного рівня слухача в умовах «електронного» навчання / З. М. Гадецька, М. Ф. Ус, П. А. Ель-Мурр // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енер-гетиці НАН України ім. Г.Є. Пухова «Моделювання та інформаційні тех-нології». — К. : ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова, 2006. — Вип. 38 — С. 150–155.