DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2016-13.107-114

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ АДСОРБЦІЇ (ДЕСОРБЦІЇ) ТА НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВ НА ПРОЦЕСИ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗАСОЛЕНИХ ГРУНТІВ В ОДНОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ

Ольга Романівна Мічута

Анотація


Побудовано математичну модель одновимірної задачі фільтраційної консолідації ґрунту з урахуванням впливу адсорбції (десорбції) і неізотермічних умов. Чисельний розв’язок відповідної крайової задачі знайдено методом скінченних різниць. Наведено результати чисельних екскрементів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аравин В. И. Натурные исследования фильтрации / В. И. Аравин, О. Н. Носова. — Л. : Энергия, 1969. — 255 с.

Богаєнко В. О. Моделювання впливу засоленості на динаміку геохімічних процесів / В. О. Богаєнко // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. фіз.-мат. науки. — 2010. — Вип. 3. — С. 3–12.

Веригин Н. Н. Конвективная дифузия и массообмен при фильтрации растворов в пористой cреде / Н. Н. Веригин, В. С. Саркисян // Гидрогеол. исслед. водозаборн., водопонизительн. и дренаж. систем. — М., 1980. — С. 19–24.

Власюк А. П. Експериментальні дослідження деяких параметрів фільтрації сольових розчинів у піщаних ґрунтах / А. П. Власюк, М. Т. Кузло // Меліорація та водне господарство : міжвідомчий тематич. наук. зб. — К. : Аграрна наука, 2000. — Вип. 87. — С. 65–72.

Власюк А. П. Математичне моделювання консолідації ґрунтів при фільтрації сольових розчинів в неізотермічних умовах / А. П. Власюк, П. М. Мартинюк. — Рівне : Вид-во НУВГП, 2008. — 416 с.

Добронравов О. О. Моделювання фільтрації ґрунтових вод з урахуванням суфозії і кольматації / О. О. Добронравов, В. С. Кремез // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. — 2006. — Вип. 7. — С. 141–146.

Иванов П. Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений. Механика грунтов / П. Л. Иванов. — М. : Высш. шк., 1991. — 447 с.

Желизко В. В. Математическое моделирование фильтрации воды в дамбах накопителей промышленных отходов и жидких стоков с учетом кольматации / В. В. Железко, В. С. Кремез, А. А. Добронравов // Киевский национальный университет строительства и архитектуры. — 2004. — С. 31–37.

Сабадаш В. В. Абсорбційні процеси у природних дисперсних системах / В. В. Сабадаш, Я. М. Гуманицький, М. І. Басумак // Національний університет «Львівська політехніка». — 2013. — С. 277–280.

Самарский А. А. Численные методы математической физики / А. А. Самарский, А. В. Гулин. — М. : Научный мир, 2003. — 316 с.